Svářecí zdroje MIG/MAG

U svařování MIG/MAG se elektrický oblouk generuje v atmosféře ochranného plynu mezi tavným drátem a svařovaným materiálem . Používaný inertní plyn  (argon v případě MIG – Metal InertGas) nebo aktivní  (CO2 či směsi argonu s jinými aktivními plyny v případě MAG – Metal Active Gas). Teplem oblouku se společně taví základní materiál a svařovací drát. Svařovací drát je nepřetržitě dodáván prostřednictvím hořáku a podavače.

Svařování MIG/MAG představuje ve světě nejrozšířenější způsob svařování. Jeho předností je vysoká produktivita a vynikající závar. Nevyžaduje odstraňování strusky. Je snadno použitelné při pozičním svařování. Vzhledem k tomu , že lze svářet prakticky všechny průmyslové materiály, je MIG/MAG ideální volbou jak ve výrobě, tak při opravách .

Genesis_3000smc_wu3000_on_scheda

Pokud u svařování MIG/MAG známe druh materiálu, průměr svařovacího drátu a typ plynu, potom již jednoduše zvolíme odpovídající hodnoty nastavení dle tabulky kombinací napětí a rychlosti posuvu drátu. Na těchto hodnotách závisí svařovací proud. V závislosti na svařovacím proudu probíhá přenos kovu v oblouku třemi možnými způsoby:

·        přenos typu SHORT-ARC (zkratový)

·        přenos typu GLOBULAR (kapkový)

·        přenos typu SPRAY (sprchový

Přenos typu SHORT-ARC (zkratový) nastává při nízkých svařovacích proudech. V takovém případě se mezi svařovacím drátem a zpracovávaným kusem vytvoří elektrický zkrat. Materiál přechází během fáze zkratu. Prakticky lze svařovat libovolný druh materiálu včetně slabých plechů. Svářet můžeme i pozičně. Jednou z nevýhod je rozstřik taveného materiálu.

 U kapkového přenosu kapky roztaveného drátu vstupují do svařovacího oblouku. K tomuto jevu dochází vždy při použití velmi aktivního plynu jako je čistý CO2, nebo při přechodu ze zkratového přenosu na sprchový se všemi ostatními plyny. Kapkový přenos se používá pouze v krajním případě vzhledem k nestabilitě oblouku a špatnému rozstřiku.

Při vysokých svařovacích proudech se kapky materiálu vstupující do oblouku zcela odpaří, takže vady způsobené rozstřikem zmizí. Stejně jako u kapkového přestupu se podstatná část tepla přenese do svařovaného kusu. Je tudíž nutné používat přenos sprchoupouze u silných plechů a u svařování shora dolů. Vynikajícím zdrojem pro vysoké svařovací výkony sprchovým přenosem jsou novéplně synergické zdroje Selco řady Quasar.

Vhodnou volbou přenosu svařovacího proudu tak, že materiál přechází v synchronně v  impulsech (PULSED-ARC Welding – svařování impulsním obloukem), dokážete téměř ve všech případech zvýšit kvalitu svaru a podstatným způsobem u slabého plechu, hliníku a nerez ocelí.

Pulsní zdroje Selco s invertorovou technologií Genesis přestavují špičková svářecí zařízenís optimální dynamickou charakteristikou. Jsou schopny regulovat svařovací proud s dostatečnou přesností nutnou k dosažení stabilního přenosu impulsního oblouku bez rozstřiku, vysoce koncetrovaného oblouku, s velmi nízkým přestupem tepla.

Nejnovější řady zdrojů Genesis obsahují mimo plnou synergii, digitální řízení DSP i standardně osazenou funkci double -puls (dvojí puls). Novinkou u celé nové řady Genesis je jednotka řízeného účiníku U.P.F.R (P.F=1)  přinášející vynikající účinnost, nízkou spotřebu elektrické energie a další výhody.

Svařování impulsním obloukem je ideální pro nerez ocel a hliník (díky čistícímu účinku tohoto typu oblouku). Vhodné zejména pro slabé plechy, kde dosahujeme kvality podobné svařování TIG, avšak s daleko vyšší produktivitou.

Svařování impulsním obloukem vyžaduje komplexní systém regulace schopný pracovat s mnoha proměnnými parametry týkající se materiálu, plynu, průměru tavného drátu a rychlosti posunu drátu. Tento proces je řízen mikroprocesorem se souborem předem definovaných synergických programů (SYNERGIC). Program stanoví předem obsluha zařízení.

Pomocí synergických funkcí nastavíme všechny parametry sváření jednoduchou změnou jedné nastavené hodnoty, obvykle rychlosti posuvu tavného drátu. Postup nastavení je tudíž nesmírně jednoduchý i pro nezkušené svářeče, přitom velice rychlý a s  možností opakovatelnosti.

Zdroje Selco jsou již řadu let vybaveny synergickými funkcemi především u řad Genesis. Nyní obsahují odbočkové zdroje pokrokovousynergii XP, která byla u odbočkových zdrojů Selco zvolena jako standard a obsahuje je celá řada zdrojů Neomig a Unistep.  

Nyní v nabídce také zdroje Quasar s cílem nahradit odbočkové zdroje a zdroje SCR invertorovou technologií a nejen to, ambicí je také přinést novou kvalitu svaru a  řadu usnadnění a vylepšení zejména v obsluze.

Logo_greenwaveVšechny generátory Selco určené pro svařování MIG/MAG a impulsní MIG odpovídají zcela celoevropskému standardu EN60974-10 (ekvivalent mezinárodního standardu IEC974-1) upravující bezpečnost práce při elektrickém sváření a upřesňujícím standardům o slučitelnosti zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii. Přísným dodržováním těchto standardů splňuje svařovací technika Selco nařízení Evropského Společenství při současném zajištění maximální bezpečnosti svářečů během jejího užívání. Nové řady zdrojů Genesis navíc úplný soulad  s normou EN61000-3-12 a je konstruována na nové Selco platformě Selco green@wave

Svářecí zdroje TIG

Obloukové svařování v ochranné atmosféře s neodtavujícími se elektrodami (zkráceně TIG – Tungsten Inert Gas Welding) je svářecí postup, kde teplo vzniká za pomoci elektrického oblouku procházejícího mezi neodtavující se elektrodou a svařovanou částí. Svar vzniká tavením na hranách svařovaných dílů a dle potřeby je doplňován přídavným materiálem ve formě drátu. Oblouk lze aktivovat vysokofrekvenčnímstartem oblouku , avšak u svářecí techniky Selco dochází ke spuštění oblouku vysokonapěťovým výbojem minimalizující elektromagnetické rušení. Tímto výbojem se ionizuje okolní plyn a umožňuje průchod proudu. Druhým způsobem je start oblouku dotekem elektrody o svařovanou část tzv. metodou LIFT start. Během zkratové fáze elektrody se u svařovacích zařízení Selco sníží proud tak , aby nedocházelo k poškození elektrody.

Svařování metodou TIG je vhodné pro všechny svářecí pozice a použitelné i na plechy o tloušťce od pouhých desetin mm .

Metoda TIG se vyznačuje snadnou regulací oblouku, vysokovýkonným a koncentrovaným zdrojem tepla, včetně jednoduché kontroly množství přidávaného materiálu. Tyto výhody způsobují, že svařování TIG je ideální při přesném svařování na částech s vysokou proměnlivostí tloušťky, při pozičním svařování a svařování uvnitř trubek.

Zásluhou možné volby mezi stejnosměrným a střídavým proudem lze svařování metodou TIG uplatnit na libovolných vodivých materiálech.

Nejčastěji se používá metoda TIG se stejnosměrným proudem, který nejlépe vyhovuje při sváření železných materiálů , slitin niklu, mědi, titanu a slitin hořčíku.

K dosažení ještě větší univerzálnosti je svařovací proud upravován dalšími speciálními funkcemi.

Průmyslové zdroje Selco jsou vybaveny čelními ovládacími panely pro nastavení svářecích parametrů a funkcí umožňující přizpůsobení všem typům užití a postupů svařování (stálý proud, středofrekvenční pulsní proud, 2/4 takt , dvě úrovně proudu, náběh a doběh proudu, předfuk a dofuk plynu atd.).

Střídavý proud (AC) nachází uplatnění zejména při sváření hliníku a hliníkových slitin. Má běžně průběh sinusové vlny, kde kladná polovina proráží oxidační vrstvu kysličníku hlinitého a záporná polovina provede vlastní průvar. V období několika let firma Selco vyvinula řadu zařízení speciálně určených pro sváření na střídavý proud. Hlavní inovace modelů na střídavý/stejnosměrný proud se týkají časového průběhu vlny a zvláštních funkcí, které činí proces svařování hliníku a hliníkových slitin dokonalejším a jednodušším.

Všechny generátory Selco typu AC/DC ( střídavý/stejnosměrný proud ) využívají střídavý proud obdélníkového průběhu dosahující čistších svarů. Redukují také čistící proud ve prospěch svařovacího proudu. Zatímco běžné generátory používají 50% proudu k čištění a 50% na svařování, u generátorů Selco je tento proudový poměr 35% - 65%. K nastavení tohoto poměru slouží též funkce ROVNOVÁHA (Balance). Obdélníkový průběh proudu u zařízení Selco způsobuje menší teplotní namáhání elektrody a hořáku a poskytuje vyšší svařovací rychlost .

Funkce FUZZY LOGIC vyvinutá u generátorů Selco AC/DC optimalizuje obloukové tavení. Po nastavení průměru elektrody tato funkce zajistí odpovídající velikost proudu nutného k  hoření oblouku na základě předcházejících svářecích operací. Tím se zamezí přehřátí spoje, vzniku wolframových vměstků a nestabilitě oblouku. Proces svařování je dále zdokonalen funkcí nastavení kmitočtu střídavého proudu, kterým zvyšujeme nebo snižujeme intenzitu oblouku v souladu s měnícími se podmínkami svařování.

Firma Selco nabízí kompletní řadu napájecích zdrojů od 160 do 500 ampér , která uspokojí všechny nároky na sváření s netavitelnými wolframovými elektrodami (TIG) a obalenými elektrodami (MMA). V závislosti na typu užití se zatěžovatel generátorů Selco pohybuje mezi 35% až 60%, při okolní teplotě 40°C.

Pokrokové technologie výkonového stupně (patentovaná Selco resonanční technologie) používá výhradně nejmodernější a nejspolehlivější komponenty (mikroprocesory, IGBT a SMD součásti). Nejnovější řady zdrojů Selco používají DSP (plně digitální) řízení celého procesy s velmi rychlými snímacími cykly pro kontrolu a řízení.  Výsledkem zvláštní péče věnované fázi navrhování a výroby je docílení nižší hmotnosti a zmenšení celkových rozměrů při současném zvýšení spolehlivosti a výkonu na úroveň, která řadí tyto zdroje na špičku ve své třídě.

Navržené a aplikované zkušební metody jsou zárukou optimálního fungování zařízení ve všech podmínkách a prostředích.

Produkty Selco odpovídají zcela celoevropskému standardu EN60974 (ekvivalent mezinárodní normy IEC974-1) upravující bezpečnost práce při elektrickém sváření, a upřesňujícímu již v této normě zahrnutým konstrukčním  standardům a standardům slučitelnosti zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii. Přísným dodržováním těchto norem splňuje svařovací technika Selco nařízení Evropského Společenství při současném zajištění maximální bezpečnosti svářečů během jejího užívání . 

Zdroje Selco jsou nyní rozděleny na dvě produktové řady a to Genesis a Quasar. Řada Genesis je plně vybavena všemi dostupnými funkcemi a technologiemi. Je určena pro všechna použití a prostředí. Nové řady zdrojů Genesis navíc úplný soulad  s normou EN61000-3-12 a je konstruována na nové Selco platformě Selco green@wave. Řada Quasar je cíleně určena pro výrobní sektor s omezenými funkcemi  a zjednodušeným provedením. 

Svářecí zdroje MMA

Obloukové svařování obalenou elektrodou MMA (Metal Manual Arc) nebo obloukové svařování v ochranné atmosféře SMAW (Shielded Metal Arc Welding) jsou ruční svářecí postupy, které využívají tepla vzniklého hořením oblouku mezi tavnou obalenou elektrodou a svařencem.

Svařování elektrickým obloukem patří k nejuniverzálnějšímu a nejběžnějšímu typu svařování. Používá se jak v dílenských podmínkách, při venkovním svařování, tak v uzavřených prostorách. Na různé podmínky svařování lze aplikovat široký výběr elektrod.

Pro obloukové svařování MMA se využívají generátory střídavého a stejnosměrného proudu. Zdroje stejnosměrného proudu – a tak tomu je i u generátorů Selco – dosahují svarů vysoké kvality. Tato zařízení se vyznačují též víceúčelovostí a univerzálností z hlediska použitých elektrod a svářecího prostředí.

Důležitou charakteristikou zdrojů MMA je svařovací proud, který určuje průměr a druh použité elektrody, a dále dynamická charakteristika  určující rychlost reakce příslušného svářecího zařízení na změny při hoření oblouku. Pro zlepšení svařovacích vlastností MMA zdrojů Selco je použita funkceHOT-START (teplý start), ARC-FORCE (zesílení oblouku) a ANTI-STICKING (ochrana proti přilepení).

Zdroje Selco jsou rozděleny na dvě produktové řady a to Genesis a Quasar. Řada Genesis je plně vybavena všemi dostupnými funkcemi a technologiemi. Je univerzálně určena pro všechna použití a prostředí. Nové řady zdrojů Genesis navíc mají plný soulad s normou EN61000-3-12 a jejich konstrukce je stavěna na nové Selco platformě green@wave, která přináší významnou úsporu spotřebovávané energie, zvýšení výkonu a nižší hodnoty jistících prvků.

Řada Quasar je určena pro takové použití, kde je vyžadováno jednoduché ovládání se zákldními funkcemi a tato charakteristika je výhodou. Pro dopnění řada Quasar je postavena na stejné základní technologii jako řada Genesis. Znamená to tedy, že je zde viditelná úspora spotřebované energie a nárůst výkonu oproti běžným invertorům, případně invertorům ze starších řad Selco.

Obě řady Genesis i Quasar jsou plně digitálně řízené.

Nové Selco technologie přinášejí nízké  výkonové ztráty, vysokou účinost , bezkonkurenční zapálení oblouku a provoz na dlouhém napájení včetně vysokých zatěžovatelů při teplotě okolí 40 st.Celsia. 

 

Funkce které jsou u všech MMA Selco zdrojů  samozřejmostí:

  HOT-START

Tato funkce zvýší svařovací proud nad žádanou hodnotu během fáze startu k zajištění účinného hoření oblouku (arc striking). Umožňuje bez kazové spoje, snadný start a zamezení lepení elektrody.Teplý start Selco je vždy se  řízeným průběhem, který zajišťuje vynikající zapálení i na slabých materiálech bez propalu. Hot start v Selco patentovaném provedení je vždy řízený s kontrolovaným průběhem.

  ARC-FORCE

Tato funkce automaticky zvýší svařovací proud v případě příliš krátkého oblouku kdykoliv během svařování. Zamezí lepení elektrody a přerušování oblouku, činí svařování snadnějším, hladším a vyšší kvality. Nachází uplatnění zejména při pozičním (in-pozition) svařování s elektrodami basickými a celulosovými.

  ANTI-STICKING

Představuje elektronickou funkci, která sníží svařovací proud na velmi nízkou úroveň v momentě přilepení elektrody ke svařovanému materiálu. 

U nových zdrojů řady "1000" na nulovou úroveň.

Plasmové řezací zdroje

Plasmu lze definovat jako čtvrtou fázi hmoty. Pro účely řezání se generuje prudkým stlačením a ionizací plynu. Používají se různé druhy plynů včetně dusíku, směsí dusík-kyslík, nebo jen stlačený vzduch, který je cenově nejdostupnější a snadno dosažitelný.

Vlastní oblouk se může nacházet v jednom ze dvou stavů: přechodový oblouk- řezací, (transferred arc), kdy Tecnoplasma_52_scheda proud proudí do řezaného dílu, a pilotní neboli nepřechodový oblouk, kdy proud prochází pouze mezi elektrodou (mínus pól) a tryskou (plus pól) a vystupuje ven malým otvorem, připraven na kontakt s děleným materiálem (plus pól).

Koncentrace tepla v "plazmě" je tak vysoká, že jakmile oblouk prochází do svařovaného kusu, materiál se okamžitě taví a sublimuje. Stlačený plyn odstraní tavený materiál a vznikne úzký, přesný řez.

Řezání plasmovým obloukem lze uplatnit u všech elektricky vodivých materiálů. Je tedy i nanejvýš vhodné pro nerezové oceli, měď (omezená síla) a hliník, kde řezání kyslíko-acetylenovým plamenem nedává dostatečné výsledky.

Vysoká koncentrace oblouku je zárukou velmi úzkých a přesných řezů s tím, že nízký přenos tepla umožňuje řezání i slabých plechů bez tepelné deformace.

 

Zapálení pilotním obloukem je možné buď vysokofrekvenčním HF nebo vysokonapěťovým výbojem tak, jako zapálení oblouku v metodě TIG, nebo mechanicky oddělením elektrody od trysky za použití stlačeného vzduchu.

Řezací kapacita je závislá na výkonu zdroje. Stroje na řezání mají běžně velice jednoduchou obsluhu a jsou vybaveny několika bezpečnostními prvky.

 

Ze zdrojů Selco najdete v nabídce zdroje invertorové přenosné s názvem Genesis a zdroje dílenské s názvem Sistor (chopper technologie) a Technoplasma (odbočková regulace).

 

Všechna zařízení Selco na řezání plasmovým obloukem zcela odpovídají evropským standardům EN60974, EN50192 a EN50098 upravující bezpečnost práce při elektrickém sváření, a upřesňujícínormě EN50199 o slučitelnosti zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii. Přísným dodržováním těchto standardů splňují zařízení na řezání plazmovým obloukem Selco nařízení Evropského Společenství při současném zajištění maximální bezpečnosti svářečů během jejích používání.

Rychlý kontakt

CWM s.r.o.

Pivovarská 140

28126 Týnec nad Labem

Tel.: 466 414 663

email.: cwm@cwm.cz